Black & White ConversionsNoyes/Harrison 1Noyes/Harrison 2Noyes/Harrison 3Noyes/Harrison 4Noyes/Harrison 5Noyes/Harrison 6